Thuis / Soorten avonturen / De rattenvanger van Hamelen

Zwaardvechter -220 Bereden zwaardvechter -168 Ridder -658 Scherpschutter -44 Bereden scherpschutter -8 Cavalerie -220 Boogschutter -1155
Settlers 2473 Godendrank 73050 Platina zwaard 556 Gevechtspaard 1010 Haakbus 60 Paard 8800 Bogen 11550
Niveau barakkenProductietijd
1344000
Verbeteringen
Niveau barakkenProductietijd
435600
Verbeteringen